TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Babosdöbréte Község Önkormányzata
TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁST NYÚJT azoknak a családoknak, akik a következő
feltételeknek EGYÜTTESEN megfelelnek:
A tanévkezdés megkönnyítése érdekében a tanévkezdési támogatás az
- általános iskolában,
- iskolarendszerű, nappali tagozaton gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában,
- iskolarendszerű, nappali tagozaton OKJ-s képzésben,
- iskolarendszerű, nappali tagozaton felsőoktatási szakképzésben,
tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőtt részére a 25. életévének betöltéséig nyújtható.
(3) A tanévkezdési támogatás további feltétele, hogy kérelmező családjában az egy főre jutó
havi jövedelem a szociális vetítési alap összegének nyolcszorosát (228.000,- Ft).
(5) A tanévkezdési támogatás iránti kérelem az önkormányzat által erre a célra rendszeresített – a
szociális rendelet 3. melléklet szerinti – formanyomtatványán nyújtható be 2023. július 31.
napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő.
(6) A nem tanköteles korú gyermekek és fiatal felnőttek csak abban az esetben jogosultak a
támogatás átvételére, ha tárgyév szeptember 30-ig igazolják az adott támogatott csoportba
tartozásukat. A támogatás megállapításának és átvételének feltétele az adott tanulmányi évre,
illetve félévre vonatkozó iskolalátogatási igazolás benyújtása a tanulmányi jogviszony
fennállásáról. A határidő jogvesztő.
A kérelemhez csatolni szükséges:
- a család tagjainak jövedelemigazolását, a szociális rendelet 1. melléklete szerinti
jövedelemnyilatkozatot,
- Nem tanköteles korú (16 év felettiek) kedvezményezettek esetén az intézmény igazolását
a jogviszony szeptemberi fennállásáról
A szükséges mellékletek letölthetők a www.babosdobrete.hu honlapról, vagy a hivatalban,
falugondnoktól kérhetők.

                                                                         Zalaszentgyörgy, 2023. június 26.
                                                                        

                                                                        Tisztelettel
                                                                        Takácsné dr. Simán Zsuzsanna sk.
                                                                                         jegyző