BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022

Pályázati kiírás

 

A pályázók köre:

„A” típusú pályázat: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat: Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

  • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
  • doktori (PhD) képzésben vesz részt
  • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának

határideje: 2021. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, mellékletekkel együtt kell a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségére a megadott határidőig benyújtani.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

  1. a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2021/2022. tanév első félévéről („A” típusú pályázat esetén)
  2. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről („A” és „B” típusú pályázat esetén)

            A háztartásban élő valamennyi személy nettó jövedelmének igazolása utolsó, kérelem benyújtását megelőző egy hónap valamennyi jövedelmére vonatkozóan. Munkaviszony esetén munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, nyugdíj, valamint nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság értesítése a 2021. évi ellátásokra vonatkozóan, meglétének hiánya esetén a folyósító szerv igazolása szükséges. Amennyiben egyéni vállalkozó, őstermelő, gazdasági társaság ügyvezetője a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása szükséges az előző évi adóköteles jövedelemre vonatkozóan.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Amennyiben a háztartásban középfokú oktatási intézményben tanuló gyermek van, a pályázathoz rá vonatkozóan kérjük az iskolalátogatási igazolást csatolni!

 

Felhívom minden hallgató figyelmét, hogy az „A” típusú ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni!

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-BURSA rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót.

„A” típusú pályázatról és „B” típusú pályázatról szóló tájékoztató, valamint a részletes pályázati kiírások a https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere oldalon megtalálhatóak.

A pályázati kiírásban szereplő feltételeken túl a hallgató ösztöndíjra akkor jogosult, ha a lakcíme szerinti háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum – 2021. évben 28.500.- forint – 600%-át, azaz 171.000.- forintot.

Amennyiben az ösztöndíjpályázattal kapcsolatban kérdése merülne fel, a Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Babosdöbrétei Kirendeltségét keresse fel a 92/707-562-es telefonszámon, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címen!

 

Babosdöbréte, 2021.10.05.

 

Szinayné Csarmasz Bernadett sk.

polgármester